Opiekun w domu pomocy społecznej

Opiekun w domu pomocy społecznej

Czas trwania nauki: 2 lata

Tryb nauki: dzienny, weekendowy, wieczorowy

Czesne: nauka jest bezpłatna

Rekrutacja elektroniczna w miastach:

GdańskKoszalinKościerzynaLęborkŁódźOlsztyn

Program nauczania

Kształcenie ogólne:

 1. Wychowanie fizyczne

Kształcenie zawodowe teoretyczne:

 1. Podstawy organizacji w domu pomocy społecznej
 2. Bio-psycho-społeczne funkcjonowanie człowieka
 3. Teoretyczne podstawy opieki
 4. Metodyka pracy opiekuńczo-wspierającej
 5. Język obcy w pomocy społecznej

Kształcenie zawodowe praktyczne:

 1. Usługi opiekuńcze
 2. Aktywizacja osoby podopiecznej
 3. Trening umiejętności społecznych
 4. Praktyki zawodowe

Tytuł zawodowy:

Opiekun w domu pomocy społecznej

Program plus – szkolenie dodatkowe:

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej

UPRAWNIENIA – Świadectwa i dyplomy uzyskane przez absolwenta:

 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie opiekun w domu pomocy społecznej SPO.03. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej

Perspektywy zatrudnienia:

 • całodobowe domy pomocy społecznej;
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze;
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej dziennego pobytu.

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie do szkoły – plik do pobrania w zakładce Rekrutacja
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale, w przypadku świadectw z zagranicy wraz z tłumaczeniem tłumacza przysięgłego na język polski
 • 3 zdjęcia
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od lekarza medycyny pracy (skierowanie otrzymują Państwo od nas po złożeniu podania i świadectwa, badanie jest bezpłatne)
 • dokument tożsamości do wglądu

  Szybki kontakt

  Zostaw swoje dane a skontaktujemy się z Tobą
  Administratorem danych osobowych jest "Oświata-Lingwista" Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem 80-107 Gdańsk przy ul. Malczewskiego 51. Dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji zapisu/zapytania. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwościach ich poprawiania w każdym czasie.

  Opis kierunku
  Opiekun w domu pomocy społecznej
  W klasyfikacji zawodów wpisany pod numerem 341203

  Opiekun w DPS pełni rolę osoby pierwszego kontaktu w stosunku do osób niesamodzielnych, chorych, niepełnosprawnych, potrzebujących stałej opieki i pielęgnacji, oderwanych przez fakt zamieszkania w instytucjach całodobowych od codziennych kontaktów z rodzinami i bliskimi. Opiekun współpracuje z zespołem terapeutycznym tworząc i realizując indywidualne programy oddziaływań skierowanych na osobę korzystającą z pomocy instytucjonalnej.

  W bezpośredniej opiece nad podopiecznym realizuje indywidualny plan pracy i opieki, pomaga w zaspakajaniu potrzeb, rozwiązywaniu problemów, wykonywaniu codziennych czynności z zakresu samoobsługi lub pełni funkcje zastępcze. Organizuje osobie podopiecznej czas wolny umożliwiając samorealizację, rozwój zainteresowań, integrację ze społecznością .Zakres zadań zawodowych wymaga od opiekuna określonych kompetencji personalnych i społecznych. Praca z osobą niesamodzielną, chorą i niepełnosprawną wymaga od opiekuna empatii, kreatywności i konsekwencji w realizacji zadań oraz umiejętności kształtowania pozytywnych relacji interpersonalnych w najbliższym otoczeniu osoby podopiecznej.