Projekt „Europejska mobilność najlepszą inwestycją w przyszłość”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie współczesnego społeczeństwa, w którym stale brakuje wysoko wykwalifikowanej kadry medycznej. Celem projektu jest wyposażenie 80 uczniów Szkoły Policealnej Studium Pracowników Medycznych i Społecznych, kształconych w zawodach technik dentystyczny, higienistka stomatologiczna, technik masażysta, technik usług kosmetycznych, ortoptystka, technik farmaceutyczny, technik elektroradiolog, terapeuta zajęciowy oraz opiekun medyczny w nowe umiejętności, kompetencje, wiedzę i doświadczenie zawodowe oraz osobiste. Nowe kompetencje mają przyczynić się do poszerzenia możliwości rozwoju osobistego oraz zwiększenia szans na zatrudnienie uczestników projektu na europejskim rynku pracy i poza jego granicami.

Każdy uczestnik projektu będzie miał szansę podnieść poziom:

– swoich kompetencji osobistych, wiedzy i znajomości kultury hiszpańskiej i Hiszpanii,

– kompetencji w zakresie znajomości języka angielskiego i hiszpańskiego,

– wiedzy, umiejętności i kompetencji właściwych dla danego zawodu poprzez udział w dwutygodniowym stażu zagranicznym.

Ukoronowaniem udziału w projekcie będzie potwierdzenie uzyskanej wiedzy i umiejętności dokumentem Europass Mobilność.

W realizację projektu zaangażowane są „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Spółka z o.o. jako Organ Prowadzący szkoły oraz instytucja wnioskująca i wysyłająca, Magenta Consultoria Projects S.L.U. jako organizacja pośrednicząca oraz liczne instytucje przyjmujące. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia zdolności, atrakcyjności i międzynarodowego wymiaru szkół oraz jakości nauczania.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, realizowany w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, Wartość projektu wynosi 620 687,23 PLN.


Regulamin Projektu

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

Fotorelacja z pobytu naszych słuchaczy w Hiszpanii. Staże zagraniczne - grupa marcowa
Fotorelacja z pobytu naszych słuchaczy w Hiszpanii. Staże zagraniczne - grupa kwietniowa
Filmy instruktażowe uczestników stażu - grupa lipcowa
Filmy instruktażowe uczestników stażu - grupa kwietniowa

 

Filmy instruktażowe uczestników stażu - grupa marcowa

 

Podsumowanie